Fotogalerie

Školící středisko ECDL

Testovací středisko ECDL na Středním odborném učilišti elektrotechnickém v Plzni, Vejprnická 56. Od 20. května 2010 je SOU elektrotechnické držitelem akreditace testovacího střediska ECDL, má akreditovanou testovací místnost a akreditovaného testera.  Na této škole je možné absolvovat i přípravné kurzy pro složení předepsaných zkoušek (viz. ceník).

Co je ECDL?
European Computer Driving Licence (ECDL) je mezinárodní certifikát, který je používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Certifikát deklaruje, že jeho držitel prošel nezávislým mezinárodním testem a splňuje optimální znalostní kritéria pro práci s počítačem, rozložená do sedmi základních modulů.

Proč ECDL ?
Projekt ECDL vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií a tím vyvolanou potřebou stanovit objektivní minimum znalostí, které umožňují pracovníkům velkých státních a komerčních institucí tyto technologie využívat. Sjednocený způsob testování a mezinárodně platných certifikátů pro uživatele výpočetní techniky – ECDL , řízený z Irska, se rychle stal panevropským standardem ve všech rozvinutých západních zemích.

Přínosy ECDL?

  • vytvoření jednotné platformy pro srovnávání vědomostí v oblasti IT
  • začlenění ČR do vzdělávacích programů a standardů EU
  • tlak na efektivní a měřitelné zhodnocování investic do oblasti informačních technologií
  • mobilita a širší uplatnění pracovníků institucí podporujících platformu ECDL
  • zvýšení motivace zaměstnanců k využívání moderních technologií
  • lepší uplatnění držitelů ECDL Certifikátu na trhu pracovních sil

 

Realizace testů ECDL

Výhradním vlastníkem ECDL konceptu včetně odpovídající metodiky testování je ECDL Foundation, která poskytuje licenci k šíření tohoto konceptu národním profesním společnostem se vztahem k informatice a sdruženým v CEPIS. Tyto společnosti jsou garanty kvality ECDL testování a zodpovídají za lokalizaci ECDL konceptu pro příslušné národní prostředí. V současné době ECDL sdružuje 26 členských společností z 21 Evropských států a z 5 států zámořských. Nositelem licence v ČR je Česká společnost pro kybernetiku a informatiku – ČSKI , která jako jediná v ČR vydává ECDL Certifikáty a má právo akreditovat střediska pro ECDL testování na území ČR.

Je možné absolvovat 2 typy získání certifikátu ECDL:

ECDL Certifikát

Pro získání ECDL Certifikátu je nutné vlastnit ECDL Index a úspěšně absolvovat sedm zkoušek, které se vztahují k jednotlivým modulům. Zkoušky lze skládat jednotlivě, ale také v libovolných kombinacích, či všechny najednou.

Každá úspěšně složená zkouška je uchazeči zaznamenána do Indexu ECDL.

Pro získání certifikátu ECDL je nutné odevzdat ECDL Index, se záznamy o úspěšném absolvování všech sedmi zkoušek. Po úspěšném ukončení všech sedmi testů Vám bude ECDL Certifikát do třiceti dnů zaslán na Vaši adresu.

Na testy se můžete přihlásit přímo nebo můžete využít naší nabídky přípravných kurzů.

Osvědčení ECDL Start

Jedná se o zkrácenou variantu ECDL testů, pro jehož získání zájemci postačí složit pouze čtyři zkoušky z libovolných modulů. Tato varianta je určena především těm zájemcům, kteří nepracují například s databázovými či prezentačními aplikacemi. To znamená, že zájemce složí zkoušku například jen ze 4 modulů.

Garance kvality ECDL testování

Garanty kvality ECDL Certifikátu a celého konceptu ECDL testování jsou mezinárodní společnosti Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdružující odborníky v oblasti počítačových věd, a ECDL Foundation (ECDL F) založená v Irsku v roce 1997 za účelem koordinování, podpory a rozvoje ECDL konceptu. ECDL F je výhradním vlastníkem tohoto konceptu včetně metodiky ECDL testování, na jehož provoz uděluje licence národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS. Tito národní licenciáti spolu se sublicenciáty zodpovídají za lokalizaci ECDL konceptu v příslušném národním prostředí, stávají se zde garanty kvality ECDL testování, mají právo akreditovat jednotlivá testovací střediska, vydávat ECDL Certifikáty a za svoji činnost odpovídají ECDL Foundation. ECDL testy lze skládat výhradně v testovacích střediscích akreditovaných k tomu účelu příslušným licenciátem nebo sublicenciátem, a to v kterékoli členské zemi ECDL F. Informace o členských zemích a kontakty na www stránky příslušných národních organizací naleznete na stránkách ECDL F. Licenci k šíření ECDL konceptu v České republice získala Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), člen CEPIS, a to 2.6. 1999. Je to nezisková organizace, která ručí za kvalitu ECDL testování v ČR a vydává ECDL Certifikáty. Společnost CERTICON a.s., sublicenciát konceptu ECDL v ČR, uděluje licenční práva k provádění ECDL testů těm testovacím střediskům, která splní kriteria stanovená ECDL F. Za účelem zajištění činností spojených s provozem a šířením ECDL konceptu v ČR ČSKI ustanovila pracovní skupinu pro rozvoj počítačové gramotnosti – ECDL-CZ.

Evropský standard ECDL

V listopadu 2001 vrcholná skupina expertů – zástupců členských států EU pro otázky zaměstnanosti v informační společnosti ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information Society), doporučila Evropské komisi přijmout koncept ECDL jako celoevropské schéma certifikace základních IT dovedností.

Jednotný způsob testování a mezinárodně platných certifikátů pro uživatele výpočetní techniky, který ECDL koncept představuje, se rychle stává standardem nejen v mnoha zemích Evropy, ale i v zámoří. Řada významných společností, jako například Henkel, Shell, Volvo, Siemens, IKEA, řada bank v Anglii, Irsku, Dánsku, Norsku a Švédsku či některé telekomunikační firmy, např. Nortel, integrovaly ECDL do vzdělávacích programů svých zaměstnanců.

Aktuální informace o použití konceptu ECDL v různých zemích světa i oborech lidské činnosti lze získat na webových stránkách ECDL Foundation v sekci News.

Přihlášky: ECDL

Mgr. Miloslav Bělský

Personální obsazení:

Manager: Mgr. Miloslav Bělský
Zástupce managera: Martin Pihrt (akreditovaný tester)

Ceník – ECDL SOUE Plzeň:

Akreditované moduly: M2-M7

Uchazeč nemusí absolvovat přípravu k testům a může rovnou přistoupit k jednotlivým testům …
Ceny testů (viz tabulka cen níže.)

PŘÍPRAVA K TESTŮM:

Počet hodin: 

Cena: (s DPH) 

Příprava k testům ECDL-Start pro začátečníky

30

6600,-

Příprava k testům ECDL-Start

18

3900,-

Příprava k testům ECDL

30

6600,-

MS Word 2013 základní (MOS – CORE)

30

8400,-

MS Word 2013 pokročilí (MOS – EXPERT)

30

8400,-

MS Excel 2013 základní (MOS – CORE)

30

8400,-

MS Excel 2013 pokročilí (MOS – EXPERT)

30

8400,-

MS Outlook 2013 (Microsoft Office Specialist)

30

8200,-

MS PowerPoint 2013 (Microsoft Office Specialist)

30

8400,-

MS Access 2013 (Microsoft Office Specialist)

30

8400,-

 

CENY TESTŮ *:

 

Cena pro všechny typy uchazečů

(s DPH)
ECDL Index Licenční doklad opravňující uchazeče o ECDL Certifikát využít konceptu ECDL testování. Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvované testy. Tento doklad je podkladem pro vydání ECDL Certifikátu, případně Osvědčení ECDL Start. ECDL index je možné zakoupit u libovolného akreditovaného střediska nebo pobočky, případně v kanceláři manažera ECDL-CZ. 600,-
Duplikát ECDL Indexu Vystavení duplikátu licenčního dokladu na jméno uchazeče. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska. 150,-
Osvědčení ECDL Start Vystavení dokladu o úspěšném absolvování libovolných čtyř ze sedmi modulů ECDL Sylabu. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska. 84,-
Duplikát osvědčení ECDL Start Vystavení duplikátu dokladu o úspěšném absolvování libovolných čtyř ze sedmi modulů ECDL Sylabu. Doklad na požádání vystavuje administrativa ECDL-CZ. 102,-
ECDL Certifikát včetně karty Vystavení dvojjazyčného dokladu včetně personifikované plastové karty velikosti kreditní karty dokládající úspěšné absolvování testů ze všech sedmi modulů ECDL Sylabu. Doklady vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska. 126,-
Duplikát ECDL Certifikátu Vystavení duplikátu dokladu nebo plastové karty o úspěšném absolvování testů ze všech sedmi modulů ECDL Sylabu. Doklad na požádání vystavuje administrativa ECDL-CZ. 180,-
  Cena pro zdravotně postižené a uchazeče z oblasti školství

(s DPH)
Cena pro ostatní běžné uchazeče

(s DPH)
Test Služba testovacího střediska pro držitele ECDL Indexu v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu ECDL Sylabu. Lze ji zakoupit u libovolného akreditovaného testovacího střediska. 275,- 348,-
Minisada Zvýhodněná minisada skládající se z ECDL indexu a jednoho testu z libovolného modulu ECDL Sylabu. Lze ji zakoupit u libovolného akreditovaného střediska. 854,- 900,-
ECDL Start Zvýhodněná sada skládající se z ECDL indexu a ze čtyř testů z libovolných modulů ECDL Sylabu. Lze ji zakoupit u libovolného akreditovaného střediska. 1 579,- 1 794,-
ECDL Komplet Zvýhodněná sada skládající se z ECDL indexu a sedmi testů z libovolných modulů ECDL Sylabu (+ 1 oprava zdarma). Lze ji zakoupit u libovolného akreditovaného střediska. 2 496,- 2 880,-
ECDL Komplet (pro držitele ECDL Indexu) Zvýhodněná sada skládající se ze sedmi testů z libovolných modulů ECDL Sylabu. Lze ji zakoupit u libovolného akreditovaného střediska. 1 896,- 2 280,-
* Tento ceník reprezentuje doporučenou cenovou politiku směrem k testování veřejnosti (platný od 1.10.2009).

Přílohy:

FAQ ECDL